Ostatni z przepisów regulujących umowę darowizny stanowi, że przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego.

Darczyńca decyduje się na dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego z różnych powodów. Czasem zdarza się, że powody zachowania darczyńcy spełniają znamiona świadczenia, które czyni zadość obowiązkom wynikającym z zasad współżycia społecznego. Do takiego stosunku mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Na mocy art. 902 k.c. do darowizn, które są powodowane zasadami współżycia społecznego nie stosuje się przepisów dotyczących odwołania darowizny. Taka koncepcja wydaje się słuszna, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę treść art. 411 pkt 2 k.c., który przyznaje moc prawną świadczeniu, które czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Czasami nie jest możliwe odwołanie darowizny.Wyłączając stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o odwołaniu darowizny w stosunku do darowizn, które czynią zadość zasadom współżycia społecznego, ustawodawca nie mówi, co przez to należy rozumieć. Nie czyni tego w żadnym miejscy kodeksu cywilnego, w którym pojawia się ta klauzula generalna i od jej wystąpienia jest uzależnione powstanie określonych skutków prawnych. Zasady współżycia społecznego dotyczą nie tylko norm moralnych, ale też reguł życia codziennego. Do dziś nie wypracowano jednolitej definicji zasad współżycia społecznego. Ma na to wpływ wiele różnych okoliczności, m.in., współczesne tempo życia człowieka. Termin „zasady współżycia społecznego” odnosi się do konkretnego stosunku prawnego. Przykładowo do wielkości przedmiotu darowizny. Oprócz tego do relacji między darczyńcą a obdarowanym, a także do obyczajów panujących w kręgu kulturowym, z którego się wywodzą strony umowy darowizny. Za każdy razem te okoliczności ocenia sąd.

Jeśli dokonano darowizny, która wypełnia obowiązki wynikające z zasad współżycia społecznego i wystąpią zachowania obdarowanego, które noszą znamiona rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy, ale brak jest możliwości jej odwołania, nic nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli tylko zostało ono przewidziane w umowie darowizny. Zgodnie z art. 395 kodeksu cywilnego, darczyńca może skorzystać z tego uprawnienia tylko w określonym terminie. Zapewnia to ochronę obdarowanego przed zbyt długim trwaniem stanu niepewności.